VÝSLEDKY PLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU

1. Cílem projektu bylo zvýšit počty osob, které jsme schopni vzdělávat o 20%. Dílčím cílem bylo navýšit sledování aktivit a činností Sociální Agentury na sociálních sítích (www.socialniagentura.cz , facebook, LinkedIn).

Na základě prezentace našich výstupů z projektu ze zvýšila návštěvnost našich stránek (www.socialniagentura.cz, Facebook, LinkedIn) a zvýšilo se povědomí o činnosti Sociální agentury jako poskytovatele vzdělávání a sociálních služeb v České republice. Při vygenerování základních dat na profesní síti LinkedIn jsme zjistili, že jsme nejčastěji vyhledávání v okruhu profesionálů sociální práce a služeb. Na síti Facebook, kde jsme předpokládali větší působení v rámci komunity, jsme měli dosah až 22155. Oba z těchto ukazatelů, jak LinkedIn tak Facebook byly nejvíce působící v době, kdy jsme prezentovali naše výjezdy v rámci mobilit, tzn. v měsíci září a říjen 2022.

Dalším ukazatelem úspěšnosti propagace Sociální agentury byla spolupráce na podaném projektu Erasmus+ v rámci aktivity KA2, který se bude zabývat vzděláváním osob se zdravotním omezením a podporovat je k podnikatelským aktivitám. Současně jsme podali další KA1 projekt s Inercia Digital, který se váže na zkvalitnění dovedností v digitalizaci se zaměřením na inovativní prvky a práci se sociálními sítěmi. S partnerem z Kypru, LCE, bychom se chtěli společně inspirovat v postupech práce v sebeadvokacii klientů, práci s rodinou klienta a sebepéči v sociálních službách. Podklady k akreditaci organizace bude připraveny na podzim 2023. Všechny podané nebo připravované projekty vychází ze strategických plánů Sociální agentury, kam byly implementovány představy o zkvalitnění služeb, které můžeme našim klientům nabízet. Inspirací nám byly právě naše zahraniční zkušenosti.

Hlavní cíl projektu, týkající se počtu osob, které vzděláváme, byl navýšen z 815 účastníků, kteří obdrželi osvědčení v roce 2021 na 970 v roce 2022. Jde o 19% nárůst. Vzhledem k tomu, že jsou naši pracovníci školeni v digitalizaci, očekáváme, že se čísla budou dále pozvolna zvyšovat. Neočekáváme prudký nárůst, protože se zaměřujeme zejména na osoby znevýhodněné, které potřebují svůj čas, podporu a adaptaci v průběhu vzdělávání.

2. Cílem projektu bylo sdílet způsoby řešení aktuálních výzev ve vzdělávání všech cílových skupin dospělých prostřednictvím zahraniční sítě partnerů, z různých kulturních oblastí a národních vzdělávacích soustav.

LCE

V LCE na Kypru jsme se shodli na tématech možných společných působení v projektech zaměřených na konkrétní sociální problémy, se kterými se setkáváme i v našich podmínkách. Inspirací nám může být působení LCE ve svépomoci. V této souvislosti připravujeme akreditaci Sociální agentury v rámci programu u Erasmus+ a chtěli bychom tento sociální fenomén doby implementovat do našich podmínek a služeb.

INERCIA DIGITAL

Účastníci mobilit absolvovali školící mobilitu zaměřenou na inovativní metody ve výuce dospělých a podporu digitalizace. Zároveň pracovníci zajistili spolupráci s partnerem, prostřednictvím tzv. síťování, které by nám mohlo přinést stabilní partnerské prostředí zaměřené na rozvoj digitálních kompetencí. Výstupem nebylo pouze absolvování školení, ale skutečně jsme navázali výbornou spolupráci a vytvořili navazující projekt vzdělávání pro pracovníky Sociální agentury. Naše spolupráce dále pokračuje a jsme v každoměsíčním kontaktu v souvislosti s aktivitami, které připravujeme. Podaný projekt KA1 v termínu únor 2023.

Dům zahraniční spolupráce

Prostřednictvím výborné spolupráce a podpoře ze strany Národní agentury, jsme dostali možnost prezentovat naše schopnosti v realizaci projektu, vzdělávání a implementaci našich výsledků do služeb, které poskytujeme. Věříme, že i díky tomu jsme byli kontaktování a osloveni v souvislosti s přípravou Erasmus+ projektu v rámci KA2 partnerství pro spolupráci. Tento projekt byl podán v březnu 2023.

3. Cílem projektu bylo proškolení týmu v nástrojích, které se očekávají pro 21.století a jsou kontextu inovativního vzdělávání včetně digitalizace a její podpory do vzdělávání.

Pracovníci, kteří absolvovali školení, využívají získané dovednosti v náplni své práce. Díky proškolení a zkušenostem získaných u zahraničního partnera využívají svých získaných kompetencí a rozšiřují tak další směřování vzdělávání SA. Po úspěšném absolvování kurzu na téma digitalizace dospělých připravily pracovnice jednání k získaných dovednostem. Každý pracovník si připravil zajímavou dovednost, kterou se naučil a předvedl ji na jednání. Některé z aplikací se již aktivně v Sociální agentuře používají, zejména v souvislosti s přípravou prezentací, propagací, organizací školení pro dospělé
či při realizaci projektů zaměřených na školení v digitalizaci. Dále pracujeme na získaných dovednostech v souvislosti s realizací a přípravu akreditovaného kurzu pro dospělé, který se bude zabývat digitálními kompetencemi, bude doplněn o dovednosti, které se pracovníci na mobilitě naučili. Nové kompetence v digitalizaci můžeme využít v novém projektu, na kterém spolupracujeme a to je KA2 Partnerství pro spolupráci, jehož součástí bude tvorba e-learningového kurzu paralelně s prezenční pro osoby se zdravotním postižením. (Projekt byl podán v březnu 2023).

Tým, který se zúčastnil aktivity stínování, připravil podklady pro jednání na navazujícím mezinárodním projektu, který by podpořil spolupráci s již ověřenými partnery a zároveň přinesl rozvoj dovedností pro naše pracovníky i klienty. Výstupy z jednotlivých mobilit jsou skutečně implementovány do pracovních procesů SA. S myšlenkami pracujeme v přípravě strategického plánu SA. Projekty k širšímu zapojení do komunity jsou podány a připravovány dle uvedených harmonogramů.